POLITYKA PRYWATNOŚCI OPISUJE ZASADY PRZETWARZANIA PRZEZ NAS INFORMACJI NA TWÓJ TEMAT W TYM DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CIASTECZEK, CZYLI TZW. COOKIES.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem www.przystanekrelacja.pl

2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Przystanek Relacja Katarzyna Kalinowska  z siedzibą w Warszawie (03-287) przy ul. Skarbka z Gór 15L/1 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadająca NIP: 8272161112, REGON: 142709576.

3. Można się ze mną kontaktować:

a) tel.: +48 721 278 248

b) e-mail: kontakt@przystanekrelacja.pl

c) adres: ul. Skarbka z Gór 15L/1 Warszawa (03-287)

4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

a) Prowadzenie forum internetowego;

b) Prowadzenie newslettera;

c) Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych;

d) Wyświetlanie ogłoszeń użytkowników;

e) Obsługa zapytań;

f) Realizacja zamówionych usług;

g) Prezentacja oferty lub informacji;

h) Zapisu na konsultacje i szkolenia online;

i) Wystawiania faktur;

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

HOSTING

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora: cdx.pl

WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH STOSOWANE PRZEZ OPERATORA

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

TWOJE PRAWA I DODATKOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA DANYCH

1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców: 

a) współpracujący z Przystanek Relacja Katarzyna Kalinowska księgowi, doradcy finansowi, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy oraz radcowscy, samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;

b) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);

c) biura informacji gospodarczej;

d) podmioty świadczące usługi:

  • informatyczne oraz nowych technologii;
  • płatnicze;
  • drukarskie;
  • niszczenia dokumentów;
  • pocztowe oraz kurierskie.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami. W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

a) dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

b) ich sprostowania,

c) usunięcia,

d) ograniczenia przetwarzania,

e) oraz przenoszenia danych.

4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego powyżej wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

8. Administrator zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili można zażądać dalszych informacji.

INFORMACJE W FORMULARZACH

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

LOGI ADMINISTRATORA

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE

1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

3. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies postępuj zgodnie z instrukcjami przeglądarki której używasz.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy Państwa, 

że Przystanek Relacja Katarzyna Kalinowska  z siedzibą w Warszawie (03-287) przy ul. Skarbka z Gór 15L/1 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadająca NIP: 8272161112, REGON: 142709576 dalej jako „Przystanek Relacja” przetwarza między innymi dane osobowe:

1. Klientów Przystanek Relacja będących osobami fizycznymi;

2. w przypadku klientów Przystanek Relacja będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów;

3. dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług;

4. osób zgłaszających się do Przystanek Relacja w zakresie usług świadczonych przez Przystanek Relacja, jak również osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług na rzecz klientów Przystanek Relacja;

5. osób współpracujących z Przystanek Relacja przy świadczeniu usług przez Przystanek Relacja.

W związku z powyższym Przystanek Relacja przekazuje Państwu istotne informacje związane z faktem przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Przystanek Relacja z siedzibą w Warszawie (03-287) przy ul. Skarbka z Gór 15L/1 wpisana do  wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadająca NIP: 8272161112, REGON: 142709576.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Można się ze mną skontaktować:

1. tel.: +48 721 278 248

2. e-mail: kontakt@przystanekrelacja.pl 

3. adres: ul. Skarbka z Gór 15L/1 Warszawa (03-287)

CELE PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

1. zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym w szczególności do konsultacji telefonicznych, szkoleń online bądź umowy o świadczenie usług na rzecz Przystanek Relacja przez dostawców takich usług;

2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;

3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie Przystanek Relacja, ustalanie konfliktów interesów oraz w celach archiwalnych i statystycznych;

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Przystanek Relacja przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

1. dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, datę urodzenia;

2. dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania;

3. dane identyfikacji podatkowej;

4. dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;

5. dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;

6. dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej;

Ponadto Przystanek Relacja może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją;

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

1. współpracujący z Przystanek Relacja księgowi, doradcy podatkowi, doradcy finansowi, windykatorzy, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy oraz radcowscy, samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;

2. podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);

3. biura informacji gospodarczej;

4. podmioty świadczące usługi:

  • informatyczne oraz nowych technologii;
  • płatnicze;
  • drukarskie;
  • niszczenia dokumentów;
  • pocztowe oraz kurierskie.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Przystanek Relacja zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przystanek Relacja może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili można zażądać dalszych informacji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. celem wykonania umowy – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia;

2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu;

3. celem wypełnienia ciążących na Przystanek Relacja obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia;

2. prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Pana/Panią przekazane Przystanek Relacja, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane.

Celem skorzystania z powyższego prawa należy skontaktować się z Przystanek Relacja.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

PRAWO SPRZECIWU

Ma Pan/Pani możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO. Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Pana/Pani szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w powyższych celach, co do których wyraziła Pan/Pani sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą osoba ta ma możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH I NIEPODANIA

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 1 i 3, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym – podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Przystanek Relacja.