Regulamin sklepu

Sklep internetowy sklep.przystanekrelacja.pl działający pod adresem www.przystanekrelacja.pl jest
własnością Przystanek Relacja Katarzyna Kalinowska z siedzibą w Warszawie (03-287) przy ul.
Skarbka z Gór 15L/1 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
posiadająca NIP: 8272161112, REGON: 142709576 dalej jako „Przystanek Relacja”
Kontakt:
1. tel.: +48 721 278 248
2. e-mail: kontakt@przystanekrelacja.pl
3. adres: ul. Skarbka z Gór 15L/1 Warszawa (03-287)
•1 Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
•Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
•Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
•Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art.
221 Kodeksu cywilnego),
•Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem
www.przystanekrelacja.pl/regulamin
•Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.przystanekrelacja.pl
•Sprzedawca – Przystanek Relacja
•2 Postanowienia wstępne
1.Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem
Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
2.Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki
Sprzedawcy i Kupujących.
3.Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest
konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne
urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
•dostęp do Internetu,
•standardowy system operacyjny,
•standardowa przeglądarka internetowa,
•posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4.Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
5.Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
3 Składanie zamówienia
1.Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
2.Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może
założyć konto z poziomu zakładki „Moje konto” lub w trakcie składania zamówienia.
3.W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
•wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie
przycisku „Dodaj do koszyka”,
•z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
•zalogować się do swojego konta w Sklepie lub założyć konto
•podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej
dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich
uzupełniania albo podać inne dane,
•wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,
•zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin
tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia;
akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
•kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
4.Z chwilą kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do
zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
5.Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem
serwisu przelewy24, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony
na stronę transakcyjną serwisu celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu
płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem
złożenia zamówienia.
6.Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem
serwisu przelewy24, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostanie
przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
•4 Formy dostawy i metody płatności
Zakupione produkty mają charakter wirtualny i nie podlegają tradycyjnej dostawie. Wysyłka ma
charakter elektroniczny (za pośrednictwem podanego przez Kupującego adresu email).
Kupujący za zamówione produkty płaci za pośrednictwem serwisu przelewy24
•5 Realizacja zamówienia
1.Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu,
na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
2.Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy
Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 3 dni od chwili zawarcia
umowy.
3.Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie
uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
4.Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
5.Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest
najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
6.Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie.
7.Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej
Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do
Kupującego.
8.Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego
zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu.
9.Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego
metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 5 ust. 3
Regulaminu.
•6 Odstąpienie od umowy Konsumenta
1.Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy
bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
2.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:
•o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o
utracie prawa odstąpienia od umowy. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi
poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą
elektroniczną.
3.Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod
adresem www.przystanekrelacja.pl/formularz jednak nie jest to obowiązkowe.
4.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację
dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5.Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od
dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze
rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
6.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
7.W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie
otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia
produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż
14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od
umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził
się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w
związku z formą zwrotu płatności.
8.Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z
powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem
korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania produktu.
•7 Odpowiedzialność za wady
1.Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
2.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę
fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3.Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
•żądać wymiany produktu na wolny od wad,
•żądać usunięcia wady,
•złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
•złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4.Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę,
określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając
oświadczenie stosownej treści.
5.Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem
www.przystanekrelacja.pl/reklamacje, jednak nie jest to obowiązkowe.
6.Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć
wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.
7.Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od
dnia doręczenia mu reklamacji.
8.Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art.
556 – 576).
•8 Dane osobowe i pliki cookies (ja bym odesłał do zakładki rodo, polityka prywatności)
1.Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
2.Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
3.Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji
zamówienia.
4.Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż
realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.
5.Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
6.Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed
dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w
zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
•ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z
2013 r. poz. 1422),
•ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r.
poz. 1182),
•rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
7.Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3
powyżej, w tym w szczególności do:
•wglądu do swoich danych osobowych,
•żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub
stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już
zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
8.Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe,
przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
9.Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie
uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu
zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
10.Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki
internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym
Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może być utrudnione.
11.Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich
zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy
służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu
operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.
•9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1.Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze
sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez
strony konfliktu.
2.Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
•zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
•zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Kupującym a Sprzedawcą,
•skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub
organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3.Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie
internetowej http://www.uokik.gov.pl.
4.Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod
adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy
konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu
dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy
o świadczenie usług.
•10 Postanowienia końcowe
1.Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy
sprzedaży.
2.Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
3.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed
zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy Państwa, że
Przystanek Relacja Katarzyna Kalinowska z siedzibą w Warszawie (03-287) przy ul. Skarbka z Gór 15L/1
wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadająca NIP: 8272161112, REGON:
142709576 dalej jako „Przystanek Relacja” przetwarza między innymi dane osobowe:
1. klientów Przystanek Relacja będących osobami fizycznymi;
2. w przypadku klientów Przystanek Relacja będących osobami prawnymi bądź jednostkami
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – dane osobowe osób uprawnionych do
reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów;
3. dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników
dostawców usług;
4. osób zgłaszających się do Przystanek Relacja w zakresie usług świadczonych przez Przystanek Relacja,
jak również osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług na rzecz klientów
Przystanek Relacja;
5. osób współpracujących z Przystanek Relacja przy świadczeniu usług przez Przystanek Relacja.
W związku z powyższym Przystanek Relacja przekazuje Państwu istotne informacje związane z faktem
przetwarzania danych osobowych.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Przystanek Relacja z siedzibą w Warszawie (03-287) przy ul. Skarbka z
Gór 15L/1 wpisana do wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadająca NIP:
8272161112, REGON: 142709576.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Można się ze mną skontaktować:
1. tel.: +48 721 278 248
2. e-mail: kontakt@przystanekrelacja.pl
3. adres: ul. Skarbka z Gór 15L/1 Warszawa (03-287)
CELE PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
1. zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym w szczególności do
konsultacji, szkoleń,….. bądź umowy o świadczenie usług na rzecz Przystanek Relacja przez dostawców
takich usług;
2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;
3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę
trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie,
ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa
środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie Przystanek
Relacja, ustalanie konfliktów interesów oraz w celach archiwalnych i statystycznych;
KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Przystanek Relacja przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
1. dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu
osobistego, datę urodzenia;
2. dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania;
3. dane identyfikacji podatkowej;
4. dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego – jeśli jest to konieczne z punktu
widzenia świadczonych usług;
5. dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych
usług;
6. dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej;
7. dane dotyczące stanu cywilnego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
8. wizerunek – w zakresie monitoringu w siedzibie Przystanek Relacja.
Ponadto Przystanek Relacja może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować
tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą
informacją;
KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
1. współpracujący z Przystanek Relacja księgowi, doradcy podatkowi, doradcy finansowi, windykatorzy,
adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy oraz radcowscy, samodzielnie decydujące o celach i
sposobach przetwarzania danych;
2. podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy
państwowe);
3. biura informacji gospodarczej;
4. podmioty świadczące usługi:
1. informatyczne oraz nowych technologii;
2. płatnicze;
3. drukarskie;
4. niszczenia dokumentów;
5. pocztowe oraz kurierskie.
PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Przystanek Relacja zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Przystanek Relacja może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych
usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są
przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej
stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili można zażądać dalszych informacji.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
1. celem wykonania umowy – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia;
2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź
wniesienia sprzeciwu;
3. celem wypełnienia ciążących na Przystanek Relacja obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia
obowiązków wynikających z przepisów prawa.
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich
przetwarzania i usunięcia;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Pana/Panią przekazane Przystanek
Relacja, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania
innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane.
Celem skorzystania z powyższego prawa należy skontaktować się z Przystanek Relacja.
PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku
uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
PRAWO SPRZECIWU
Ma Pan/Pani możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to
odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub
stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO. Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Pana/Pani
szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w powyższych celach,
co do których wyraziła Pan/Pani sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw
do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą osoba ta ma możliwość
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH I
NIEPODANIA
W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, obowiązek podania danych
jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 1 i 3,
obowiązek podania danych jest wymogiem umownym – podanie danych osobowych we wszystkich celach, o
których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Przystanek
Relacja.